جزئیات

  • تاریخ بهره برداری 15 اردیبهشت 1399
  • موقعیت کهریزک -چهار باغ
  • مساحت ۳۰۰۰ متر
  • دسته بندی مسکونی

توضیحات