فاطمه بخشیان

مسئول امور قرارداد ها

مهدی شادمانی

کارشناس فروش

محمد اسدی

کارشناس فروش

محمد مهرآبادی

مدیر فروش

سامان افراسیابی

مسئول امور اداری